Traditional Crimean Tatar games

Ashyk, shamar utni, eshek-meshek seni surur… What were traditional Crimean Tatar games?